Terms and Conditions

Inhoudsopgave

Artikel 1: Toepasselijkheid
Artikel 2: Het aanbod
Artikel 3: Informatie, adviezen en gebruik
Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5: Prijzen
Artikel 6: Bestelling en aflevering
Artikel 7: Betaling
Artikel 8: Verzendkosten
Artikel 9: Herroepingsrecht
Artikel 10: Uitoefening van het herroepingsrecht door consument en kosten daarvan
Artikel 11: Verplichting van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 12: Verplichtingen van d eonderneming bij herroeping
Artikel 13: Klachtenregeling
Artikel 14: Geschillen
Artikel 15: Geschillenbeslechting

 


 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “consument” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke persoon, ouder dan 16 jaar, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts of beroepsactiviteit.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 2: Het aanbod

 1. Indien een aanbod en beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 3: Informatie, adviezen en gebruik

 1. Door ons verstrekte/aangeboden informatie en adviezen zijn van algemene aard en vrijblijvend. Deze informatie en adviezen binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
 2. Consument is gehouden voor het gebruik van de geleverde zaken de bij de zaken gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De door ondernemer aan de consument verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De consument wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij onverwijld na de opdrachtbevestiging aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product;
  • voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 5: Prijzen

 1. De in het aanbod van de producten genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen geen prijswijzigingen worden doorgevoerd tenzij de wijziging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 6: Bestelling en levering

 1. Leveranties van de producten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de ondernemer en de consument anders is overeengekomen.
 2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen. In dat geval en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van de ondernemer houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
 3. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
 4. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan de ondernemer kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De ondernemer zal alle geaccepteerde bestellingen uitvoeren binnen de opgegeven levertijden, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in haar bezit zijn en zij betaling van de koopprijs heeft ontvangen.
 6. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de consument enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.
 7. Levertijden kunnen eveneens vertraging oplopen indien een of meerdere artikelen (tijdelijk) niet op voorraad zijn. Indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de consument hiervan schriftelijk, via e-mail of telefonisch bericht.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 7: Betaling

 1. De consument verplicht zich aan de koopprijs te voldoen met een van de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden.
 2. De door de consument verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan.
 3. Indien de consument overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft, zal de bestelling te komen vervallen.
 4. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde (betaal)gegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 6. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de consument.
 7. Het recht van de consument om zijn eventuele vorderingen op de ondernemer te verrekenen, wordt uitgesloten.
 8. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 8: Verzendkosten

 1. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 9: Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 10: Uitoefening van het herroepingsrecht door consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 11: Verplichting van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 12: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 13: Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Consument kan klachten aan ons melden via e-mail info@nutralinea.com
 5. Tevens kunnen klachten worden gemeld op het Online Dispute Resolution (ODR) Platform.
 6. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 14: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Terug naar inhoudsopgave


 

Artikel 15: Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager

 

Terug naar inhoudsopgave


 

Identiteit van de ondernemer

NutraLinea B.V.
Handelend onder de naam: NutraLinea

Vestigingsadres & bezoekadres:
Delftechpark 55
2628 XJ Delft

 

NutraLinea B.V.
KvK nummer: 60247614
BTW nummer: NL853826730B01